Список використаної літератури

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Список використаної літератури

1. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А.В. Петровского. — М.: Академия, 1996. - 496 с.

2. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібник. — К.: Каравела,

2005. - 280 с.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ. — метод. пособие к курсу «Психология человека». — М.: Российское педагогическое агенство, 1998. - 272 с.

4. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. акад. С.Д. Максименка. — К.: Форум, 2000. - 543 с.

5. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2005. - 464 с.

6. Изард К. Психология эмоций. — СПб., 2003. - 464 с.

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2004. - 445 с.

8. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: «ЕксОб», 2000. - 304 с.

9. Макарова Л.Л., Синельников В.М. Загальна психологія: методичні розробки семінарських занять: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 200 с.

10. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2005. - 583 с.

11. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібник.

— К.: Вища шк., 1998. - 194 с.

12. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. — М.: ВЛАДОС, 2001. — Кн. 1: Общие основи психологии. — 668 с.

13. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології. — К.: Знання, КОО, 2006. - 203 с.

14. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко. — К.: ІНКОС, 2005. - 352 с.

15. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 2000. - 560 с.

16. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим: Навч. посібник. — К.: Наукова думка, 2000. - 189 с.