Список використаної літератури

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Список використаної літератури

1. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2005. — С. 567–582.

2. Морозов С.М., Музичко Л.В., Тімакова А.В. Психодіагностика: опитувальники. Методика та практика застосуваня: Навч. — метод. посібник. — К.: Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. — С. 138–150.

3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — М.: ВЛАДОС, 2001. — Кн. 1. — С. 405–423.

4. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 2003. — С. 108¬112.

5. У лабіринтах психології особистості: Світ психічних явищ / Авт. — упоряд. О.В. Тимченко, В.Б. Шапар. — Х.: Прапор. 1997. — С. 335¬346.

6. Трофимова Н.М., Поленякина Е.В., Трофимова Н.Б. Общая психология: Практикум. — СПб.: Питер. 2005. — С. 145–153.

7. Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии. Учеб. пособие / Под ред. К.М. Романова. — М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЗК», 2002. — С. 229–258.

8. Практикум по общей психологии: Учеб. пособие / Под ред.

А.И. Щербакова. — М.: Просвещение, 1990. — С. 246–258.