Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

Здібності, які визначають успіхи людини в найрізноманітніших видах діяльності, називаються:

а) творчими;

б) загальними;

в) навчальними;

г) спеціальними.

Природжені передумови до розвитку здібностей називаються:

а) талантом;

б) обдарованістю;

в) задатками;

г) геніальністю.

Найвищий щабель розвитку здібностей, що виявляються у творчій діяльності, результати якої мають історичне значення в житті суспільства, у розвитку науки, літератури, мистецтва, називають:

а) талантом;

б) обдарованістю;

в) навичками;

г) геніальністю.

Частково автоматизоване виконання й регулювання дій людиною — це:

а) уміння;

б) звички;

в) навички;

г) інстинкти.

Видатні здібності в якійсь одній чи декількох галузях діяльності називають:

а) обдарованістю;

б) навичками;

в) талантом;

г) геніальністю.

Індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовою успішного здійснення певної діяльності й визначають відмінності в оволодінні необхідними для неї знаннями, уміннями та навичками, це:

а) задатки;

б) здібності;

в) темперамент;

г) характер.

Здатність усвідомлено виконувати певні дії називається:

а) звичкою;

б) операцією;

в) вмінням;

г) автоматизмом.

Здібності, які визначають схильність людини до абстрактно- теоретичних роздумів, називаються:

а) загальними;

б) теоретичними;

в) практичними;

г) спеціальними.

Найвищий рівень розвитку здібностей — це:

а) майстерність;

б) талант;

в) обдарованість;

г) геніальність.

Вроджені особливості зорового й слухового аналізаторів відносять до:

а) здібностей;

б) темпераменту;

в) характеру;

г) задатків.

Друга сигнальна система переважає у людей:

а) мислительного типу;

б) проміжного типу;

в) художнього типу;

г) усіх типів.

Розвиненість здібностей у людей залежить від:

а) природних задатків;

б) виду їх діяльності;

в) роботи над собою;

г) всього перерахованого.

Здібності людини, які забезпечують відносну легкість в оволодінні знаннями, навичками, уміннями та ефективність у різних видах діяльності називають:

а) спеціальними;

б) природними;

в) пізнавальними;

г) загальними.

Сукупність індивідуально-психічних особливостей особистості, які забезпечують успіх у будь-якій діяльності, легкість і швидкість оволодіння нею, називаються:

а) обдарованістю;

б) здібностями;

в) задатками;

г) типом вищої нервової діяльності.

Людину, яка творить у межах ідей, що вже склалися, називають:

а) обдарованою;

б) здібною;

в) талановитою;

г) геніальною.

Найбільш сприятливе поєднання здібностей, що дає можливість особливо успішно, творчо виконувати певну діяльність, — це:

а) талант;

б) обдарованість;

в) геніальність;

г) задатки.

Хто вважав, що шляхом виховання можна сформувати геніальність:

а) У. Ешбі;

б) Ф. Галль;

в) Ф. Гальтон;

г) К. Гельвецій.

Спадковість здібностей, виходячи з еволюційної теорії Ч. Дарвіна, відкрив:

а) Дж. Гілфорд;

б) Ф. Галль;

в) Ф. Гальтон;

г) К. Гельвецій.

Подивившись малюнки малого Тараса Шевченка, решетилівський дяк сказав, що у хлопця відсутні здібності до малювання. Насправді ж він оцінив: а) уміння;

б) талант;

в) здібності;

г) задатки.

Здібності проявляються у:

а) вміннях, навичках;

б) динаміці набуття умінь та навичок;

в) характері;

г) темпераменті.

На думку Платона, здібності людини зумовлені такими факторами:

а) спадковими;

б) соціальними;

в) біосоціальними;

г) індивідуальними.

Формуючи команду студентів-баскетболістів, тренери насамперед орієнтувались на зріст претендентів. Основними критеріями їх відбору були:

а) здібності юнаків;

б) уміння претендентів;

в) хист і результативність;

г) задатки студентів.

Необхідними умовами формування та розвитку здібностей людини є:

а) інтеграція різних видів діяльності, розширення кола інтересів особистості;

б) оволодіння культурним надбанням людства, посередництво старших, активна діяльність особистості, інтеграція різних видів діяльності, розширення кола інтересів особистості;

в) інтеграція різних видів діяльності, посередництво старших;

г) ігнорування людиною здобутків попередніх поколінь, активна діяльність особистості, посередництво старших.

Рівень розвитку здібностей визначають такі показники:

а) наявність специфічних знань та вмінь;

б) успішне виконання певного виду діяльності;

в) успішний результат діяльності, самобутність її виконання, швидкість оволодіння знаннями та вміннями;

г) самобутність виконання конкретного виду діяльності.

Укажіть особливість, притаманну здібностям:

а) здібності проявляються в процесі оволодіння діяльністю;

б) здібності закладені в людині від народження;

в) будь-які здібності можна сформувати;

г) люди від народження мають однакові здібності.

Укажіть особливість, не притаманну задаткам:

а) переходять у спеціальні здібності лише в результаті їхнього розвитку в процесі навчання, виховання та діяльності;

б) задатки визначають здібності та характеризують їх розвиток;

в) можуть залишатися невикористаними, не розвинутими в здібності, якщо людина живе в несприятливих умовах або якщо вона не працює над удосконаленням своїх здібностей;

г) істотною їх характеристикою є багатозначність.

Між здібностями та діяльністю існує зв’язок, що виражається у тому, що:

а) діяльність є підґрунтям формування здібностей;

б) здібності визначають знання та вміння людини;

в) особистість адаптується до певного виду діяльності;

г) здібності індивіда є результатом його попередньої діяльності та передбачають наступну.

Організаторські здібності передбачають наявність таких якостей:

а) комунікабельність, прагматичність, вимогливість, пасивність, незібраність;

б) нерішучість, зібраність, занижена самооцінка, категоричність;

в) мужність, упертість, нахабність, настирливість, почуття власної гідності, завищена самооцінка;

г) соціальна енергійність, практичний розум, психологічна вибірковість, критичність, тактовність, загальний рівень розвитку, самостійність, спостережливість, саморегуляція, комуні кабель- ність, працездатність, схильність до управління іншими.

Здібності, пов’язані з особливостями будови черепа, вивчав:

а) Р. Кеттел;

б) Ф. Галль;

в) А. Біне;

г) Г. Айзенк.

Дослідження яких видів здібностей здійснюється при професійному відборі:

а) потенційних;

б) спеціальних;

в) актуальних;

г) загальних.

Уміння засвоювати знання, оволодівати діяльністю — це:

а) творчий рівень здібностей;

б) репродуктивний рівень здібностей;

в) організаційний рівень здібностей;

г) активний рівень здібностей.

Стійка орієнтованість індивіда на певну діяльність — це:

а) майстерність;

б) нахил;

в) обдарованість;

г) задатки.

Що з названого сприяє розкриттю здібностей особистості:

а) умови проживання;

б) умови праці;

в) умови виховання;

г) умови відпочинку.

Рівень розвитку здібностей залежить від:

а) якості знань і вмінь, від міри їх об’єднання в єдине ціле;

б) наявності специфічних знань та вмінь;

в) швидкості оволодіння знаннями та вміннями;

г) соціальних вимог.

Найвищий рівень розвитку здібностей як загальних (інтелектуальних), так і спеціальних — це:

а) обдарованість;

б) геніальність;

в) талант;

г) схильність.

Розвиток музичних здібностей відбувається особливо сприятливо у період:

а) з 5 до 6 років;

б) з 7 до 8 років;

в) до 5 років;

г) з 6 до 7 років.

Психолог Б.М. Теплов установив, що важливою складовою музичних здібностей є:

а) узагальнення матеріалу;

б) чутливість до точності інтонацій;

в) скорочення процесу міркування;

г) швидке переключення на інший хід думки.

Домінуючими здібностями в навчанні та вихованні є:

а) творчі;

б) навчальні;

в) специфічні;

г) загальні.

До психологічних особливостей особистості відносять:

а) пам’ять і мислення;

б) здібності;

в) відчуття і сприйняття;

г) уяву.

Від яких факторів залежить формування спеціальних здібностей:

а) задатків;

б) виховання;

в) потреб суспільства;

г) виняткової пам’яті.

Яка сигнальна система краще розвинена у людей художнього типу:

а) друга;

б) і перша, і друга;

в) перша;

г) третя.

До якого типу вищої нервової системи відносяться люди мислительного типу:

а) з відносною врівноваженістю сигнальних систем;

б) з відносним переважанням другої сигнальної системи;

в) з відносним переважанням першої сигнальної системи;

г) всіх типів.

До якого типу вищої нервової системи відносяться звичайні люди (не науковці, не митці):

а) з відносним переважанням другої сигнальної системи;

б) з відносною врівноваженістю сигнальних систем;

в) з відносним переважанням першої сигнальної системи;

г) усіх типів.

Літературні здібності проявляються у:

а) здатності запам’ятовувати дрібниці та відображати їх;

б) здатності до логічного мислення у сфері кількісних і просторових відношень;

в) спостережливості, вразливості, наявності яскравих, наочних образів пам’яті, естетичних почуттях, виразності мови;

г) легкому й вільному переключенні від однієї розумової операції до іншої.

Загальні розумові здібності — це:

а) здібності, необхідні для успішного виконання якої-небудь однієї діяльності;

б) здатність до логічного мислення;

в) легке і вільне переключення від однієї розумової операції до іншої;

г) задатки, потрібні для виконання не якої-небудь однієї, а багатьох видів діяльності.

Як пов’язані між собою здібності, знання, уміння та навички:

а) такого зв’язку немає;

б) від здібностей залежить легкість і швидкість набуття знань, умінь, навичок;

в) набуття знань, умінь сприяє подальшому розвитку здібностей;

г) від здібностей залежить легкість і швидкість набуття знань, умінь, навичок, при цьому набуття знань, умінь сприяє подальшому розвитку здібностей.

Чи можна стверджувати наявність прямого зв’язку здібностей людини з масою її мозку:

а) ні;

б) так, маса мозку видатних людей дещо вища середньої;

в) так, маса мозку видатних людей дещо нижча середньої;

г) так, маса мозку обдарованих людей значно вища середньої.

Чи можна стверджувати, що успішність виконання конкретного виду діяльності залежить від конкретної здібності:

а) так;

б) ні, успішність виконання будь-якої діяльності залежить не від однієї, а від поєднання різних здібностей;

в) ні, оскільки той самий результат може бути забезпечений різними способами (дефіцит одних здібностей може бути компенсований за рахунок більш високого розвитку інших);

г) ні, оскільки успішність може забезпечуватись різними способами та поєднанням різних здібностей.

Для того, щоб діяльність сприяла розвитку здібностей дитини, вона повинна бути:

а) дуже простою;

б) дуже складною;

в) перебувати в зоні оптимальної складності;

г) перебувати на межі можливостей дитини.

Яка з наведених характеристик не є ознакою здібностей:

а) це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої;

б) це індивідуальні особливості, що стосуються успішності виконання якоїсь однієї діяльності чи кількох;

в) це ті знання, уміння й навички, якими володіє людина;

г) це індивідуально-психологічні особливості, що розвиваються на базі природних передумов у процесі життя.