Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Регуляція діяльності індивідом, що забезпечує досягнення мети за відсутності актуальної потреби чи утримання від бажаної дії в ситуації вибору, — це:

а) характер;

б) мислення;

в) рефлексія;

г) воля.

2. Відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомої саморегуляції поведінки, — це:

а) психічні стани;

б) психічні властивості;

в) вольові якості;

г) психічні процеси.

3. Андрій Сергійович, від якого пішла дружина, вважає, що він узагалі даремно одружувався: з ним не змогла б жити жодна жінка, оскільки він повністю захоплений роботою, винахідництвом, філософією й колекціонуванням марок. Визначте схильність героя до оцінки власної відповідальності за поведінку:

а) інтернальний локус контролю;

б) екстернальний локус контролю;

в) екстернально-інтернальний локус контролю;

г) інтернально-екстернальний локус контролю.

4. Валентині колеги на день народження подарували новий будильник. Вона часто запізнюється на роботу і щоразу звинувачує в цьому будильник, який «хоче — дзвонить, хоче — не дзвонить». Визначте схильність героїні до оцінки власної відповідальності за поведінку:

а) інтернальний локус контролю;

б) екстернальний локус контролю;

в) екстернально-інтернальний локус контролю;

г) інтернально-екстернальний локус контролю.

5. Порушення волі людини, що пов’язане з нездатністю прийняти необхідне рішення чи діяти, — це:

а) апраксія;

б) абулія;

в) анемія;

г) конформність.

6. Схильність людини пояснювати причини своїх дій внутрішніми факторами (своїми здібностями, характером, внутрішнім станом) — це:

а) інтернальна локалізація контролю;

б) екстернальна локалізація контролю;

в) регуляція внутрішніх станів;

г) психоаналіз.

7. Основними ознаками вольових дій є:

а) свідоме подолання перешкод на шляху досягнення мети;

б) конкуруючі мотиви;

в) наявність вольових зусиль;

г) усе вказане.

8. Цілеспрямоване регулювання особистістю власної поведінки, виражене в здатності долати перешкоди та труднощі при здійсненні дій і вчинків, — це:

а) воля;

б) мета;

в) мотив;

г) активність.

9. До емоційно-вольових психічних процесів належать:

а) темперамент, характер, здібності;

б) відчуття, сприймання, пам’ять;

в) здібності, почуття, мовлення;

г) емоції, почуття, воля.

10. Випадки хворобливого безвілля називають:

а) довільною діяльністю;

б) конформністю;

в) упертістю;

г) абулією.

11. Вольова якість особистості, яка полягає в умінні самостійно діяти без допомоги інших, критично ставитися до впливів інших людей, оцінюючи їх відповідно до своїх поглядів і переконань, — це:

а) рішучість;

б) наполегливість;

в) витримка;

г) самостійність.

12. Вольова якість особистості, яка полягає в умінні приймати своєчасно, обдумано, твердо, непохитно рішення, — це:

а) організованість;

б) витримка;

в) самостійність;

г) рішучість.

13. Проаналізуйте наведену ситуацію й визначте локус контролю її персонажа: водій, який був у нетверезому стані, порушив правила дорожнього руху і збив пішохода Г.І., який поспішав до трамвая. Останній потрапив у лікарню з переломом ноги. Лежачи на лікарняному ліжку, Г.І. вкотре пошкодував про те, що не зайшов до хлібного магазину, — це б дозволило йому поїхати наступним трамваєм, але зберегти здоров’я:

а) інтернальний;

б) екстернальний;

в) інтернально-екстернальний;

г) екстернально-інтернальний.

14. Проаналізуйте наведену ситуацію і визначте локус контролю її персонажа: Володимира Яковича, на якого завжди можна звалити вантаж додаткової роботи, відповідальність за прийняття рішення, заміщення співробітників, незважаючи на 20-літню бездоганну роботу, ніяк не підвищують на службі. Після кожної відмови Володимир Якович подвоює трудові зусилля, вважаючи, що відмовляють справедливо, бо порівняно з колегами йому ще далеко до висот професійної майстерності:

а) інтернальний;

б) екстернальний;

в) інтернально-екстернальний;

г) екстернально-інтернальний.

15. За якого локусу контролю людина вважає причиною своїх досягнень збіг обставин, допомогу інших людей?

а) інтернального;

б) екстернального;

в) інтернально-екстернального;

г) екстернально-інтернального.

16. Усвідомлений мотив, цілеспрямоване прагнення діяти певним чином, долати зовнішні та внутрішні труднощі заради досягнення поставленої мети називають:

а) потяг;

б) потреба;

в) бажання;

г) хотіння.

17. Приймаючи рішення про неможливість укладення шлюбу зі своїм секретарем Теодоро, головна героїня п’єси Лопе де Вега «Собака на сіні» Діана пояснює свій вибір суспільними вимогами, неможливістю порушення давніх світських канонів, злою долею тощо. Який тип локалізації контролю характерний для неї:

а) інтернальний;

б) екстернальний;

в) інтернально-екстернальний;

г) екстернально-інтернальний?

18. Якою вольовою якістю обумовлюється уміння керуватись у своїх діях і вчинках загальними і стійкими цілями та переконаннями?

а) цілеспрямованість;

б) ініціативність;

в) рішучість;

г) наполегливість.

19. Основні ознаки вольових дій проявляються у:

а) свідомому подоланні перешкод на шляху досягнення мети; наявності вольового зусилля;

б) несвідомому прагненні досягти певного бажаного результату;

в) небажанні долати складні перешкоди на шляху поставленого задуму;

г) свідомому подоланні перешкод на шляху до втілення мети, відсутності вольового зусилля.

20. Коли хлопчик грався на прибережній кризі ранньої весни, його течією винесло на середину річки. Дорослі, які перебували на березі, із жахом спостерігали за подією, однак не наважувалися допомагати малому, розуміючи небезпеку для власного життя. Тільки один невеликий хлопчак з допомогою великої палиці зумів витягти необережного однолітка на берег. При цьому він виявив:

а) організованість, цілеспрямованість, принциповість;

б) дисциплінованість, організованість, витримку;

в) сміливість, рішучість, самостійність;

г) упертість, негативізм, ініціативність.

21. Вольову властивість, що характеризує уміння людини керуватися у своїх вчинках стійкими принципами, переконаннями у доцільності певних дій і вчинків називають:

а) принциповість;

б) ініціативність;

в) рішучість;

г) наполегливість?

22. Вольову властивість, що характеризує уміння критично ставитись до чужих впливів, оцінюючи їх відповідно до своїх поглядів і переконань називають:

а) принциповість;

б) самостійність;

в) рішучість;

г) наполегливість?

23. Яка вольова властивість людини характеризується умінням знаходити нові, нешаблонні рішення і засоби їх досягнення:

а) принциповість;

б) самостійність;

в) ініціативність;

г) наполегливість?

24. Своє рішення про вихід із фракції один із депутатів пояснив розбіжністю власних життєвих принципів із програмою саме цих парламентарів, відсутністю доцільності прийняття підтриманих ними законопроектів. При цьому він виявив таку вольову якість:

а) цілеспрямованість;

б) принциповість;

в) самостійність;

г) ініціативність.

25. Що є характерним для третьої фази вольової дії:

а) прийняття рішення;

б) виникнення спонукання і встановлення мети;

в) розгляд і боротьба мотивів;

г) виконання прийнятого рішення.

26. Емоційно-вольове розуміння почуттів іншого, спроба поставити себе на його місце — це:

а) співчуття;

б) емпатія;

в) емоція;

г) афект.

27. Хто з психологів увів поняття «локус контролю»?

а) Е. Тітченер;

б) Дж. Роттер;

в) Д. Хебб;

г) П. Ніссісен.

28. Психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставлених цілей — це:

а) задатки;

б) здібності;

в) воля;

г) темперамент.

29. Дії, скеровані на досягнення свідомо поставленої мети й пов’язані з подоланням труднощів, — називають:

а) мимовільними;

б) цілеспрямованими;

в) довільними;

г) самостійними.

30. Яка вольова властивість характеризується умінням людини гальмувати небажані спонукання і не опускати дій, які перешкоджають досягненню поставленої мети:

а) рішучість;

б) витримка;

в) самостійність;

г) наполегливість?

31. Яка вольова якість полягає в умінні приймати рішення своєчасно, обдумано, твердо, непохитно:

а) рішучість;

б) витримка;

б) самостійність;

г) наполегливість?

32. Яка вольова якість полягає в умінні активно викликати дії, потрібні для подолання труднощів, енергійно діяти і досягати мети до кінця:

а) рішучість;

б) упертість;

в) самостійність;

г) наполегливість?

33. Необдуманий, нічим не виправданий прояв волі, який полягає в тому, що людина наполягає на своєму недоцільному бажанні, незважаючи на обставини, має назву:

а) рішучість;

б) упертість;

в) самостійність;

г) наполегливість.

34. Що є характерним для другої фази вольової дії:

а) прийняття рішення;

б) виникнення спонукання і встановлення мети;

в) боротьба мотивів;

г) виконання прийнятого рішення.

35. Воля — це:

а) психічний процес;

б) психічна властивість особистості;

в) психічний стан;

г) сукупність психічних властивостей особистості.

36. Хто з учених вперше довів, що воля твориться маленьким шматочком мозкової речовини:

а) І. Павлов;

б) І. Сєченов;

в) П. Анохін;

г) О. Бернштейн?

37. Вольові дії можна охарактеризувати як:

а) завжди свідомі;

б) завжди несвідомі;

в) свідомі та несвідомі;

г) у більшості випадків несвідомі.

38. Структурна ланка вольового акту, яка характеризується зіткненням декількох бажань чи кількох різних спонукань до діяльності, називається:

а) осмисленням мети дії;

б) прийняттям рішення;

в) боротьбою мотивів;

г) внутрішньою вольовою дією.

39. До позитивних вольових якостей особистості відносять:

а) впертість, наполегливість, самостійність;

б) навіюваність, ініціативність, наполегливість;

в) наполегливість, рішучість, ініціативність;

г) конформізм, рішучість, ініціативність.

40. Негативними вольовими якостями особистості є:

а) конформізм, цілеспрямованість, послідовність;

б) конформізм, навіюваність, впертість;

в) навіюваність, ініціативність, самостійність;

г) негативізм, впертість, ініціативність.

41. Немотивована, необґрунтована схильність діяти всупереч іншим носить назву:

а) негативізм;

б) конформізм;

в) ініціативність;

г) самостійність.

42. Сила волі особистості — це:

а) уміння стримувати свої почуття, коли це потрібно;

б) свідома, активна спрямованість особистості на досягнення певного результату;

в) узагальнена здатність долати труднощі на шляху досягнення мети;

г) відсутність зайвих сумнівів при боротьбі мотивів.

43. Поведінкові реакції людини, що спостерігаються в ситуаціях афекту, відносять до:

а) мимовільних дій;

б) довільних дій;

в) у більшій мірі до довільних дій;

г) залежно від ситуації: до довільних або мимовільних дій.

44. Прикладом внутрішніх перешкод, які особистість долає з допомогою волі, є:

а) протидія інших людей;

б) відсутність необхідних засобів праці;

в) лінощі;

г) тривалий вплив монотонного подразника.

45. Яка вольова якість людини полягає в умінні людини керуватися у своїй діяльності твердо наміченим планом:

а) рішучість;

б) організованість;

в) дисциплінованість;

г) сміливість?

46. Вольова якість, яка забезпечує свідоме підкорення своєї поведінки загальноприйнятим нормам, носить назву:

а) рішучість;

б) організованість;

в) дисциплінованість;

г) сміливість.

47. Здатність людини самостійно приймати відповідальні рішення та реалізовувати їх у діяльності характеризує її:

а) наполегливість;

б) самостійність;

в) принциповість;

г) рішучість.

48. Здатність людини до тривалого й неослабного напруження енергії, непохитний рух до наміченої мети проявляється як:

а) наполегливість;

б) свідомість;

в) принциповість;

г) працелюбність.

49. Здатність людини визначати свої вчинки, орієнтуючись не на тиск оточення, а на свої переконання, знання, характеризують її:

а) наполегливість;

б) самостійність;

в) принциповість;

г) самовпевненість.

50. Яка вольова якість полягає в умінні побороти страх і йти на виправданий ризик заради досягнення мети, не дивлячись на небезпечність для особистого благополуччя або навіть життя:

а) рішучість;

б) організованість;

в) дисциплінованість;

г) сміливість?