Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Людям якого типу темпераменту доцільно розвивати у собі емпатійність:

а) меланхолічного;

б) флегматичного;

в) холеричного;

г) сангвінічного.

2. Людям якого типу темпераменту доцільно розвивати у собі комунікабельність та контактність:

а) меланхолічного;

б) флегматичного;

в) холеричного;

г) сангвінічного.

3. Психобіологічна властивість особистості, що проявляється в особливостях освоєння предметного світу, у соціальних контактах, у швидкості переходу від одного виду діяльності до іншого, називається:

а) темпераментом;

б) характером;

в) задатками;

г) здібностями.

4. Для людей якого типу темпераменту характерне довге «розкачування» на початку виконання завдання, але відповідальне і якісне його виконання:

а) холеричного;

б) сангвінічного;

в) флегматичного;

г) меланхолічного.

5. Характеристики: товариськість, відкритість, балакучість, жвавість, безтурботність, ініціативність — відповідають такому типу темпераменту як:

а) холерик;

б) сангвінік;

в) флегматик;

г) меланхолік.

6. Характеристики: пасивність, старанність, вдумливість, розміреність, миролюбність, надійність — відповідають такому типу темпераменту як:

а) сангвінік;

б) флегматик;

в) меланхолік;

г) холерик.

7. Студент запізнився у театр, його не впустили до зали. Він подумав: «Перша дія буде нецікавою. Сходжу тим часом у буфет і почекаю антракту». Така поведінка є характерною для людей такого типу темпераменту:

а) флегматичного;

б) меланхолічного;

в) холеричного;

г) сангвінічного.

8. Властивість темпераменту, яка виявляється в легкості пристосування до обставин, що змінюються, називається:

а) реактивністю;

б) ригідністю;

в) пластичністю;

г) сензитивністю.

9. Людям з яким типом темпераменту потрібно виробляти дисциплінованість, посидючість, стійкість інтересів, навчатися ділових контактів, чіткості, доводити справу до кінця:

а) меланхолічного;

б) холеричного;

в) сангвінічного;

г) флегматичного.

10. Студент запізнився у театр і його не впустили до зали. Він подумав: «Мені завжди не таланить. Один раз вибрався до театру, та й то невдало», і поїхав додому. Така поведінка є характерною для людей такого типу темпераменту:

а) меланхолічного;

б) холеричного;

в) сангвінічного;

г) флегматичного.

11. Для людей якого типу темпераменту є надзвичайно важливими схвалення, підбадьорювання, виховання почуттів колективізму, дружби, товариськості:

а) меланхолічного;

б) холеричного;

в) сангвінічного;

г) флегматичного.

12. Людям з яким типом темпераменту ви б рекомендували не уникати громадських доручень, брати участь у різноманітних заходах, виступати з доповідями, домовлятися про щось, координувати певну діяльність:

а) холеричного;

б) сангвінічного;

в) флегматичного;

г) меланхолічного.

13. Студент запізнився у театр, однак його не впустили до зали. Тоді він почав сперечатися з білетером, намагаючись проникнути в партер на своє місце. Така поведінка є характерною для людей, якого типу темпераменту:

а) холеричного;

б) сангвінічного;

в) флегматичного;

г) меланхолічного.

14. Від темпераменту залежить:

а) обдарованість;

б) гострота зору;

в) темп і ритм діяльності та поведінки;

г) талановитість.

15. Співвідношення процесів збудження й гальмування характеризує:

а) силу нервових процесів;

б) врівноваженість нервових процесів;

в) рухливість нервових процесів;

г) сензитивність.

16. Темперамент, який властивий людям «веселої вдачі», — це:

а) флегматичний;

б) сангвінічний;

в) меланхолічний;

г) холеричний.

17. В основі якого типу темпераменту лежить слабкий тип вищої нервової діяльності:

а) флегматичного;

б) сангвінічного;

в) меланхолічного;

г) холеричного.

18. Який тип вищої нервової діяльності лежить в основі сангвінічного типу темпераменту:

а) сильний неврівноважений;

б) сильний врівноважений малорухливий;

в) сильний врівноважений рухливий;

г) слабкий.

19. Психологічний опис «портретів» різних темпераментів уперше дав:

а) Гіппократ;

б) Гален;

в) Кант;

г) Платон.

20. Стабільність настрою, стійкість вражень є такими показниками нервової системи, як:

а) сила;

б) урівноваженість;

в) рухливість;

г) динамічність.

21. Високий ступінь працездатності, уміння спокійно знаходити вихід у важких ситуаціях виявляють такі показники нервової системи, як:

а) сила;

б) урівноваженість;

в) рухливість;

г) динамічність.

22. Знання типів темпераменту забезпечить:

а) неможливість висунення неправомірних претензій до інших;

б) відсутність внутрішньоособистісного конфлікту людини;

в) формування необхідних умов для розвитку певних рис характеру;

г) розвиток певного типу темпераменту конкретної особи.

23. Збираючись на природу, юнак помітив, що погода починає змінюватися. Настрій його миттєво зіпсувався. Він подумав про те, що йому, як завжди, не щастить. Він почав із сумом розпаковувати рюкзак. Така поведінка характерна для особи, що має такий тип темпераменту:

а) сангвінік;

б) флегматик;

в) меланхолік;

г) холерик.

24. Перед студентами було поставлене завдання прибрати територію перед гуртожитком. Один із групи почав активно розподіляти ролі, визначати конкретні ділянки для прибирання, час, необхідний для цього. Яку властивість темпераменту він виявив? Якому типу темпераменту вона найближча:

а) активність, сангвінік;

б) активність; холерик;

в) лабільність; меланхолік;

г) активність; флегматик.

25. Тип темпераменту та діяльність можуть співвідноситися в такому полі:

а) темперамент визначає динаміку діяльності;

б) темперамент визначає результативність діяльності;

в) темперамент визначає професійну орієнтацію молоді;

г) це поняття, які взагалі не співвідносяться.

26. Завдання, які ставляться перед сангвініком, повинні відповідати таким критеріям:

а) безперервно ставити нові і, якщо є можливість, цікаві завдання, які вимагали б від нього зосередження й напруження; необхідно

постійно залучати його до активної діяльності, систематично заохочувати його зусилля;

б) не припустимі різкість і нестриманість, оскільки це може викликати негативну реакцію у відповідь; водночас будь-який його негативний вчинок має бути вимогливо і справедливо засуджений;

в) він потребує систематичної уваги, його неприпустимо переключати з одного завдання на інше;

г) украй необхідним є прояв уваги, вчасна оцінка успіхів, рішучості, та волі; незадовільну оцінку варто використовувати з великим застереженням, пом’якшуючи її негативну дію.

27. Темперамент людини характеризує:

а) її переконання;

б) її погляди;

в) динамічність її поведінки;

г) її інтереси.

28. Представникам якого типу темпераменту важко витримувати тривалу дію сильного подразника:

а) холеричного;

б) меланхолічного;

в) флегматичного;

г) сангвінічного.

29. Який тип вищої нервової системи лежить в основі меланхолічного типу темпераменту:

а) слабкий;

б) сильний неврівноважений;

в) сильний врівноважений рухливий тип;

г) сильний врівноважений інертний тип.

30. Який тип вищої нервової діяльності характеризується переважанням процесів збудження над процесами гальмування:

а) слабкий;

б) сильний неврівноважений;

в) сильний врівноважений рухливий;

г) сильний врівноважений інертний.

31. Представником якого типу темпераменту можна вважати людину швидку, іноді поривчасту, з сильними почуттями, які швидко спалахують та яскраво проявляються в мовленні, міміці, жестах, нерідко така людина гарячковита, схильна до бурхливих емоційних реакцій:

а) меланхолічного;

б) флегматичного;

в) холеричного;

г) сангвінічного.

32. Який із типів темпераменту може бути передумовою для розвитку легковажності, схильності розпилюватись, недостатньої глибини і стійкості почуттів:

а) холеричного;

б) сангвінічного;

в) меланхолічного;

г) флегматичного.

33. Виникнення темпераменту як інтегрального психічного явища обумовлюють:

а) навчання;

б) виховання;

в) фактори соціального середовища;

г) конституційні фактори.

34. Людям з яким типом темпераменту ви рекомендували б обирати діяльність, пов’язану з великим напруженням, відповідальністю, потребою ризикувати, небезпекою:

а) холеричного;

б) сангвінічного;

в) флегматичного;

г) меланхолічного.

35. У стресовій ситуації людина із сангвінічним темпераментом:

а) конфліктує з людьми;

б) обдумано захищає себе;

в) залишається спокійною;

г) тривожна, невпевнена у собі.