Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Людина як одинична природна істота позначається поняттям:

а) суб’єкт діяльності;

б) індивід;

в) індивідуальність;

г) особистість.

2. Яка з наведених характеристик не відповідає науковому психологічному знанню:

а) знання конкретні;

б) знання раціональні і усвідомлені;

в) знання накопичуються і передаються;

г) джерело знань — експеримент?

3. Предметом психології нині є:

а) душа;

б) психічні явища;

в) свідомість;

г) поведінка.

4. До пізнавальних психічних процесів належить:

а) піднесення;

б) воля;

в) відчуття;

г) емоції.

5. До психічних станів належить:

а) піднесення, страх, відчуття;

б) спрямованість, стрес, бадьорість;

в) боротьба мотивів, піднесення, пригнічення;

г) піднесення, стрес, релаксація.

6. До психічних властивостей належать:

а) спрямованість, темперамент, характер;

б) здібності, характер, воля;

в) характер, темперамент, пригніченість;

г) здібності, темперамент, уява.

7. Про який метод ідеться: базується на створенні штучної ситуації, у якій досліджувана властивість виокремлюється, проявляється та оцінюється найкраще:

а) опитування;

б) спостереження;

в) експеримент;

г) природний експеримент?

8. Зв’язок психології з педагогікою можна пояснити таким чином:

а) виховання і навчання не може не враховувати психологічних особливостей особистості;

б) на початку ХХ ст. існувала комплексна наука — педологія;

в) психологія вивчає особливості навчальної діяльності дітей;

г) і 1, і 2, і 3.

9. Прикладні галузі психології поділяються на такі види:

а) фундаментальні й первинні;

б) фундаментальні й синтетичні;

в) первинні й синтетичні;

г) фундаментальні й прикладні.

10. Галузь психології, що вивчає психологічні проблеми навчання і виховання, називається:

а) педагогічна психологія;

б) психологія мистецтва;

в) порівняльна психологія;

г) загальна психологія.

11. Уперше експериментальна психологічна лабораторія була відкрита:

а) У. Джемсом;

б) Е. Еббінгаузом;

в) В. Вундтом;

г) Х. Вольфом.

12. Гуманістична психологія — це напрям психології, предметом дослідження якого є:

а) поведінка;

б) свідомість;

в) несвідоме у психіці людини;

г) особистість з її прагненням до самоактуалізації.

13. Вивчення поведінки як сукупності зовнішніх реакцій організму на стимули, що впливають на нього, є предметом:

а) гуманістичної психології;

б) психоаналізу;

в) біхевіоризму;

г) гештальт-психології.

14. Галузь психології, яка досліджує психічні явища у процесі взаємодії людей у великих та малих соціальних групах, має назву:

а) соціальна психологія;

б) вікова психологія;

в) педагогічна психологія;

г) загальна психологія.

15. Галузь психології, яка вивчає особливості розвитку людей з вадами слуху, називається:

а) патопсихологія;

б) сурдопсихологія;

в) тифлопсихологія;

г) клінічна психологія.

16. Галузь психології, яка досліджує психологічні особливості правопорушника та мотиви правопорушень, називається:

а) пенітенціарна психологія;

б) педагогічна психологія;

в) кримінальна психологія;

г) соціальна психологія.

17. Галузь психології, яка вивчає закономірності розладу психіки,

називається:

а) патопсихологія;

б) вікова психологія;

в) спеціальна психологія;

г) психологія розвитку.

18. Галузь психології, яка вивчає психологічні особливості

діяльності у системі виконання покарання, а також питання ресоціалізації засуджених, називається:

а) педагогічна психологія;

б) кримінальна психологія;

в) судова психологія;

г) пенітенціарна психологія.

19. Галузь психології, яка досліджує фактори виникнення й

розв’язання проблем взаємозв’язку між людиною і природою, називається:

а) екологічна психологія;

б) медична психологія;

в) загальна психологія;

г) юридична психологія.

20. Галузь психології, яка досліджує онтогенез психічних

властивостей особистості на різних вікових етапах, називається:

а) загальна психологія;

б) педагогічна психологія;

в) вікова психологія;

г) соціальна психологія.

21. Галузь психології, що вивчає психіку у філогенезі та онтогенезі,

називається:

а) педагогічна психологія;

б) вікова психологія;

в) генетична психологія;

г) психогігієна.

22. Галузь психології, предметом вивчення якої є особливості

циркулювання інформації у системі «людина-машина», називається:

а) інженерна психологія;

б) загальна психологія;

в) космічна психологія;

г) психологія спорту.

23. Галузь психології, що вивчає відмінності як між індивідами, так і

між групами, а також причини й наслідки цих відмінностей, називається:

а) педагогічна психологія;

б) вікова психологія;

в) диференціальна психологія;

г) соціальна психологія.

24. Загальні закони, закономірності та механізми психіки людини

вивчає:

а) загальна психології;

б) інженерна психологія;

в) вікова психологія;

г) педагогічна психологія.

25. Особливості онтогенетичного розвитку психіки вивчає:

а) загальна психологія;

б) медична психологія;

в) вікова психологія;

г) соціальна психологія.

26. Соціально-психологічні прояви особистості, її взаємини з

іншими людьми вивчає:

а) загальна психологія;

б) диференціальна психологія;

в) педагогічна психологія;

г) соціальна психологія.

27. Галузь психології, яка вивчає фізіологічні механізми психіки,

називається:

а) психологія особистості;

б) психофізіологія;

в) генетична психологія;

г) психогігієна.

28. Галузь психології, що досліджує психічні властивості людини як соціальної істоти, особливості їх формування, розвитку, називається:

а) психологія особистості;

б) психофізіологія;

в) загальна психологія;

г) вікова психологія.

29. Метод збору фактів у спеціально створених умовах, які

забезпечують активний прояв досліджуваних психічних явищ у процесі їх активного формування, називається:

а) констатувальний експеримент;

б) формувальний експеримент;

в) включене спостереження;

г) аналіз продуктів діяльності.

30. Метод збору інформації у спеціально створених умовах, що

забезпечують активний прояв психічних явищ, які вивчаються, називається:

а) бесіда;

б) спостереження;

в) експеримент;

г) анкетування.

31. Метод оцінки міжособистісних емоційних зв’язків у групі, носить назву:

а) соціометрія;

б) спостереження;

в) експеримент;

г) анкетування.

32. Спостереження, у якому дослідник включається в групу

досліджуваних або вивчає необхідні психічні явища на собі, називається:

а) включене;

б) невключене;

в) приховане;

г) відкрите.

33. Метод, що використовується для виявлення мотивів

міжособистісних виборів у групі, називається:

а) соціометрія;

б) генетичний;

в) біографічний;

г) референтомерія.

34. Запитання анкети, які передбачають вибір досліджуваним однієї відповіді з кількох запропонованих, називається:

а) відкриті;

б) закриті;

в) напіввідкриті;

г) непрямі.

35. Метод, що полягає у багаторазовому обстеженні одних і тих же

осіб протягом тривалого часу, називається:

а) лонгітюдний:

б) порівняльний;

в) біографічний;

г) генетичний.

36. Метод, що полягає у вивченні архівних матеріалів, щоденників,

листів, малюнків, називається:

а) біографічний;

б) аналіз продуктів діяльності;

в) спостереження;

г) експеримент.

37. Для здобуття інформації про біографічні дані людини

застосовують метод:

а) соціометрії;

б) експерименту;

в) анкетування;

г) тестів.

38. Вид експерименту, що застосовується для вивчення наявних психологічних якостей людини, називається:

а) природний експеримент;

б) лабораторний експеримент;

в) констатувальний експеримент;

г) формувальний експеримент.

39. Метод, з допомогою якого вивчають особливості когнітивної сфери людини, називається:

а) тестування;

б) анкетування;

в) бесіда;

г) інтерв’ю.

40. Спостереження, за якого досліджувані знають, що за ними

спостерігають, називається:

а) відкрите;

б) приховане;

в) включене;

г) невключене.

41. Інтроспекцією називають метод:

а) спостереження;

б) експерименту;

в) самоспостереження;

г) бесіди.

42. Спостереження, що відбувається у природних для досліджуваних умовах, називається:

а) лабораторним;

б) польовим;

в) відкритим;

г) прихованим.

43. До якої групи методів відносять: малюнкові методики, методики

«незавершені речення»?

а) об’єктивні;

б) суб’єктивні;

в) проективні;

г) описові.

44. Метод цілеспрямованого впливу на обстежуваного з метою формування у нього певних якостей, називається:

а) констатувальний експеримент;

б) формувальний експеримент;

в) природний експеримент;

г) лабораторний експеримент.

45. Для отримання достовірної інформації про певного

досліджуваного чи про певне психічне явище необхідно

застосовувати:

а) лише один метод;

б) два методи;

в) кілька методів;

г) не менше десяти методів.

46. До стандартизованих психологічних методик відносять:

а) тести, опитувальники;

б) бесіду, анкетування;

в) інтерв’ю, бесіду;

г) спостереження, бесіду.

47. З допомогою малюнкових методик можна вивчати:

а) психічні процеси людини;

б) психічний стан людини;

в) особливості особистості в цілому;

г) темперамент людини.

48. Для вивчення мало усвідомлюваних психічних явищ

застосовують:

а) тести;

б) опитувальники;

в) проективні методики;

г) спостереження.

49. Метод, який полягає у розвитку певних психічних функцій,

називається:

а) тестування;

б) тренінг;

в) анкетування;

г) самоспостереження.

50. Становлення психології як самостійної науки відбулось:

а) у ХVІІ столітті;

б) у ХVІІІ столітті;

в) у ХІХ столітті;

г) у ХХ столітті.