Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність поняття «уява».

2. Чим зумовлена уява як специфічно людський психічний процес?

3. Назвіть основні функції та характеристики уяви.

4. Які ви знаєте види уяви?

5. У чому полягає принципова відмінність між образами репродуктивної та продуктивної уяви?

6. У чому полягає принципова відмінність художньої, технічної та наукової уяви?

7. Охарактеризуйте сновидіння як суб’єктивно пережиті уявлення.

8. У чому полягають особливості мрії як різновиду творчої уяви?

9. Які ви знаєте процеси створення уяви, поясність їх сутність?

10. Охарактеризуйте етапи розвитку уяви відповідно до закону Т. Рібо.