Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте мову як суспільне явище.

2. Яка мовна функція є пріоритетною? Розкажіть про її вияви.

3. Розкрийте зміст поняття «мовленнєва діяльність».

4. Якими психологічними механізмами забезпечується мовленнєва діяльність?

5. Яке значення має довготривала пам’ять у процесі здійснення мовленнєвої діяльності?

6. Яка роль мовлення в процесі мислення?

7. У чому полягає сутність взаємозв’язку мови і мовлення?

8. Які процеси охоплює акт мовленнєвого спілкування?

9. Назвіть основні види мовленнєвої діяльності.

10. У чому спільність і своєрідність процесів зовнішнього та внутрішнього мовлення?

11. Назвіть основні етапи розвитку мовлення дитини.

12. Із чим пов’язані фонетичні порушення переддошкільного періоду розвитку мовленнєвої діяльності дітей?

13. Чим зумовлений перехід «егоцентричного» зовнішнього мовлення дитини у внутрішнє?

14. Дайте визначення психолінгвістики як галузі психологічного вчення.