Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення психології як науки.

2. Поясніть сутність основних принципів психології.

3. У чому полягає завдання психології як науки?

4. У чому полягає значення психології?

5. Поясніть, чим відрізняються наукові психологічні знання від життєвих?

6. Що вивчає психологія?

7. Як змінювався предмет вивчення психології як науки упродовж історії її становлення?

8. З яким роком та якою подією пов’язують становлення психології як самостійної науки?

9. Поясніть суть поняття «суб’єкт діяльності»?

10. У чому полягає відмінність понять «індивід», «особистість», «індивідуальність»?

11. З якими науками пов’язана психологія, поясніть цей зв’язок?

12. Як ви розумієте поняття «галузь психології»?

13. Назвіть галузі психології, дайте їх коротку характеристику.