Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Про яку властивість уваги іде мова у наведеній ситуації: коли він читає книгу чи слухає, що йому говорять, то ніщо його не може відволікти: ні поява когось у кімнаті, ні розмова сусідів, ні звук радіо. Уся його увага на тому, що він робить у даний момент:

а) розподіл;

б) переключення;

в) концентрація;

г) об’єм.

2. Про який вид уваги ідеться у наступній ситуації? Дівчинка-підліток, яка читає перед сном мелодраму, забуває про час, «ковтаючи» сторінку за сторінкою:

а) вимушена увага;

б) емоційна увага;

в) звична увага;

г) післядовільна увага.

3. Про яку властивість уваги іде мова у наведеній далі ситуації? З яким би захопленням він не розповідав, однак жодна деталь поведінки учнів у класі не вислизне від його уваги. Він бачить і чує усе, що відбувається довкола:

а) розподіл;

б) переключення;

в) концентрація;

г) об’єм.

4. Про яку властивість уваги іде мова у наведеній ситуації? Одного разу ми йшли у повній темноті дорогою, і раптом спалахнуло й відразу згасло світло від електричного ліхтарика. Ми встигли ледь помітити фігуру чоловіка, а М.В. за цю мить розгледів і чоловіка, і автомат у його руках, і собаку, яка стояла поряд:

а) розподіл;

б) переключення;

в) концентрація;

г) об’єм.

5. Про який вид уваги йдеться у наступній ситуації: лікар навіть у перехожих на вулиці помічає ознаки поширених захворювань:

а) вимушена увага;

б) емоційна увага;

в) звична увага;

г) післядовільна увага.

6. Переважання зовнішньо опосередкованої уваги, тобто уваги, викликаної факторами зовнішнього середовища, спостерігається на етапі:

а) дошкільного розвитку дитини;

б) молодшого шкільного віку;

в) підліткового віку;

г) ранньої юності.

7. Причинами виникнення мимовільної уваги є:

а) характер зовнішнього подразника;

б) сила, інтенсивність подразника, контраст між подразниками, тривалість дії подразника, його величина і форма, новизна та незвичність подразника;

в) відповідність зовнішніх подразників внутрішньому стану людини;

г) спрямованість особистості;

д) характер зовнішнього подразника та його відповідність внутрішньому стану людини, спрямованості особистості.

8. Властивість уваги, яка проявляється у можливості одночасного виконання людиною двох або іноді навіть трьох видів діяльності, називається:

а) стійкістю;

б) переключенням;

в) розподілом;

г) об’ємом.

9. Увага, яка спочатку викликалась докладанням вольових зусиль, метою, але надалі підтримувалась інтересом до об’єкта, носить назву:

а) довільна;

б) післядовільна;

в) мимовільна;

г) внутрішня.

10. Стійкий осередок оптимального збудження у корі великих півкуль головного мозку, що є фізіологічною основою уваги, домінантою назвав:

а) І.М. Сєченов;

б) І.П. Павлов;

в) О.О. Ухтомський;

г) В.М. Бехтерєв

11. Уміння одночасно виконувати кілька дій чи спостерігати за кількома процесами, об’єктами, характеризує:

а) розподіл уваги;

б) концентрацію уваги;

в) переключення уваги;

г) стійкість уваги.

12. Свідомо спрямоване зосередження особистості на предметах і

явищах навколишньої дійсності, на внутрішній психічній діяльності характеризує:

а) мимовільну увагу;

б) довільну увагу;

в) післядовільну увагу;

г) зовнішню увагу.

13. Довільна зміна людиною спрямованості її діяльності, коли вона свідомо переходить від одного завдання до іншого, сама спрямовує увагу на нові об’єкти відповідно до змінених умов її роботи, характеризує:

а) переключення уваги;

б) концентрацію уваги;

в) обсяг уваги;

г) розподіл уваги.

14. Вид уваги, який виникає у процесі діяльності й супроводжується безпосереднім інтересом до змісту завдання, називають:

а) мимовільна увага;

б) довільна увага;

в) внутрішня увага;

г) післядовільна увага.

15. Психічний процес, що полягає у зосередженості свідомості на певному об’єкті чи явищі, називається:

а) сприйманням;

б) увагою;

в) відчуттями;

г) мисленням.

16. Увага, яка спрямовується на аналіз діяльності мислення, має назву:

а) рухова;

б) моторна;

в) сенсорна;

г) інтелектуальна.

17. Про який вид уваги ідеться в такій ситуації: пасажири пізньої електрички, які спали, здригаються від гуркоту швидкісного потягу, що проїжджає сусідньою колією, і після того, як він пройшов, деякий час зберігають бадьорість:

а) вимушена увага;

б) емоційна увага;

в) звична увага;

г) післядовільна увага?

18. Властивість уваги, що полягає у здатності певний час зосереджуватись на одному й тому самому об’єкті, називається:

а) стійкістю;

б) розподілом;

в) переключенням;

г) обсягом.

19. Як співвідносяться терміни «мимовільна увага» і «пасивна увага»:

а) це синоніми;

б) вони позначають різні види уваги;

в) пасивна увага є різновидом мимовільної уваги;

г) мимовільна увага є різновидом пасивної уваги.

20. Причиною виникнення довільної уваги до певного об’єкта є:

а) відсутність мети діяльності;

б) наявність мети діяльності;

в) новизна подразника;

г) емоційна значущість об’єкта.

21. Про можливість суб’єкта спрямовувати й зосереджувати увагу на кількох не пов’язаних між собою об’єктів свідчить така властивість уваги, як:

а) концентрація;

б) розподіл;

в) стійкість;

г) вибірковість.

22. Тривалість зосередження уваги на певному об’єкті визначається такою її властивістю, як:

а) обсяг;

б) вибірковість;

в) стійкість;

г) розподіл.

23. Привертанню уваги сприяють:

а) лише інтенсивність подразників;

б) лише відношення подразників до потреб, інтересів;

в) лише контрастність подразників;

г) відношення до потреб, інтересів, інтенсивність та контрастність подразників.

24. Зміна оптимального темпу подання звукових стимулів може впливати на обсяг слухової уваги таким чином:

а) посилює увагу;

б) послаблює увагу;

в) не змінює уваги;

г) то посилює, то послаблює увагу.

25. Кількість об’єктів чи їх елементів, які одночасно сприймаються з однаковим ступенем чіткості й виразності, визначають такий показник уваги, як:

а) концентрація;

б) переключення;

в) розподіл;

г) обсяг.

26. У яких умовах увага учня до матеріалу підручника буде більш інтенсивною:

а) в абсолютній тиші;

б) у галасі;

в) за наявності слабких сторонніх подразників;

г) за наявності сильних сторонніх подразників?

27. Увага людини до рухів, які вона виконує, має назву:

а) сенсорна;

б) інтелектуальна;

б) рухова;

г) перцептивне.

28. Увага, що виявляється в активному спрямуванні органів чуття на власних думках і переживаннях, має назву:

а) зовнішня;

б) внутрішня;

в) інтелектуальна;

г) сенсорна.

29. Орієнтувальний рефлекс характеризує увагу:

а) мимовільну;

б) довільну;

в) післядовільну;

г) опосередковану.

30. Характеристики уваги зумовлені:

а) властивостями нервової системи людини;

б) характером людини;

в) сферою діяльності людини;

г) вмінням людини включатись у певний вид діяльності.

31. Для перших місяців життя людини характерний такий вид уваги:

а) мимовільна;

б) довільна;

в) післядовільна;

г) відсутній будь-який прояв уваги.

32. Який вид уваги проявляється у такій ситуації: дорослий підійшов до немовляти, трусячи брязкальцем, провів рукою праворуч, немовля повернуло голову в бік брязкальця:

а) післядовільна;

б) довільна;

в) мимовільна;

г) внутрішня?

33. Привертанню уваги сприяють:

а) постійність об’єктів;

б) невідповідність об’єкта потребам особистості;

в) раптовість появи об’єкта;

г) хаотичність розташування об’єктів.

34. Яка з наведених умов не сприяє привертанню уваги:

а) раптовість появи об’єкта;

б) мінливість об’єкта;

в) відповідність об’єкта потребам людини;

г) постійність об’єкта?

35. Кому належить твердження про те, що фізіологічною основою уваги є наявність у корі великих півкуль головного мозку стійкого осередку оптимального збудження, який негативно індукує суміжні ділянки:

а) І.П. Павлову;

б) О.О. Ухтомському;

в) І.М. Сєченову;

г) В.М. Бехтерєву.

36. Міру заглибленості людини у певний вид діяльності характеризує:

а) стійкість уваги;

б) концентрація уваги;

в) переключення уваги;

г) обсяг уваги.

37. Кому належать слова: «Увага є тими єдиними дверима, через які кожне слово вчителя проникає в душу дитини»:

а) П.К. Анохіну;

б) К.Д. Ушинському;

в) С.Л. Рубінштейну;

г) О.М. Леонтьєву.

38. Властивість уваги, яка зумовлюється послабленням сили зосередженості, називається:

а) зосередженість;

б) стійкість;

в) переключення;

г) розсіяність.

39. Яка з наведених характеристик відображає добрий розподіл уваги:

а) людина швидко змінює свою зосередженість з одного об’єкта на інший;

б) людина може побачити багато деталей об’єкта за один акт його приймання;

в) людина може довго підтримувати увагу на одному і тому ж об’єкті;

г) людина здатна виконувати два й більше видів діяльності одночасно?

40. Яка з наведених характеристик відображає добру стійкість уваги:

а) людина може тривалий час підтримувати свою увагу на одному й тому ж об’єкті;

б) людина швидко змінює свою зосередженість з одного об’єкта на інший;

в) людина може побачити багато деталей об’єкта за один акт його сприймання;

г) людина здатна виконувати два і більше видів діяльності одночасно?

41. З метою уникнення прояву якої властивості уваги у транспорті громадського користування вивішують написи: «Розмовляти з водієм під час руху суворо заборонено»:

а) розподілу;

б) переключення;

в) відволікання;

г) концентрації?

42. Увага належить до такого виду психічних явищ:

а) психічних процесів;

б) психічних властивостей;

в) психічних станів;

г) несвідомі психічні процеси.

43. Який вид уваги домінує у дошкільнят?

а) довільна;

б) мимовільна;

в) вимушена;

г) післядовільна.

44. Яке з наведених тверджень є характеристикою уваги:

а) задана людині від народження і залишається незмінною упродовж життя;

б) однакова у всіх людей;

в) піддається спеціальному тренуванню;

г) розвивається лише у перші роки життя?

45. З якими психічними процесами пов’язана увага:

а) з пізнавальними;

б) з емоційними;

в) з вольовими;

г) з усіма?

46. Яке з висловлювань є визначенням уваги:

а) це відображення у мозку людини предметів і явищ об’єктивного світу в цілому внаслідок їх безпосереднього впливу на органи чуття;

б) це зосередженість психічної діяльності на певному об’єкті чи явищі;

в) це відображення у мозку людини предметів і явищ об’єктивного світу на основі даних попереднього досвіду;

г) це узагальнене та опосередковане відображення у мозку людини предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх безпосередніх властивостях, зв’язках і відношеннях?

47. Хто з учених досліджував увагу в контексті теорії установки:

а) І.М. Сєченов;

б) І.П. Павлов;

в) О.О. Ухтомський;

г) Д.Н. Узнадзе?

48. Яке з тверджень щодо природи уваги є правильним:

а) властивості уваги людини не змінюються у процесі життя;

б) деякі властивості уваги можна розвивати;

в) усі властивості уваги можна цілеспрямовано розвивати;

г) в одних людей властивості уваги залишаються незмінними впродовж життя, в інших вони можуть розвиватись.

49. У якому віці у людини починає розвиватись увага?

а) у віці немовляти;

б) у ранньому дитинстві;

в) у дошкільному;

г) у молодшому шкільному.

50. Який вид уваги є необхідною умовою успішного навчання дитини у школі:

а) мимовільна;

б) довільна;

в) емоційна;

г) рухова.