Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Основними характеристиками свідомості є:

а) здатність акумулювати знання про навколишній світ;

б) розрізнення суб’єкта й об’єкта;

в) забезпечення цілеутворювальної діяльності;

г) усе вказане.

2. Сукупність вроджених спонук і форм поведінки, спрямованих на пристосування до умов життя і на виживання, — це:

а) інстинктоїд;

б) інтуїція;

в) інстинкт;

г) інтелект.

3. Бджоли будують стільники так, ніби володіють складними математичними розрахунками. Це можна пояснити:

а) інтелектуальною поведінкою;

б) інстинктивною поведінкою;

в) пристосуванням;

г) біологічно доцільними реакціями.

4. Функція мозку, сутність якої полягає у відображенні дійсності у вигляді відчуттів, сприймання, уявлень, мислення, почуттів і волі — це:

а) свідомість;

б) психіка;

в) перцепція;

г) вища самість.

5. Важливими характеристиками свідомості вважаються такі:

а) розрізнення суб’єкта й об’єкта;

б) немотивоване спонукання до дії;

в) спонтанність поведінки;

г) готовність до діяльності.

6. Способи регуляції поведінки живих істот в навколишньому середовищі, властивості якого сприймаються головним мозком у вигляді сигналів за допомогою органів відчуття (колір, звук, запах), — це:

а) перша сигнальна система;

б) друга сигнальна система;

в) система регуляції;

г) нервова периферична система.

7. Друга сигнальна система — це способи регуляції поведінки живих істот у навколишньому середовищі, властивості якого сприймаються головним мозком у вигляді сигналів за допомогою:

а) зорових відчуттів;

б) смакових відчуттів;

в) тактильних відчуттів;

г) знакової системи мови.

8. Рефлекси, які утворюються під впливом умов життя за участі великих півкуль головного мозку — це:

а) умовні рефлекси;

б) безумовні рефлекси;

в) диференційовані рефлекси;

г) надумовні рефлекси.

9. Рефлекси, які виробилися і закріпилися у процесі тривалого

біологічного розвитку живих істот, — це:

а) безумовні рефлекси;

б) диференційовані рефлекси;

в) надумовні рефлекси;

г) умовні рефлекси.

10. Складні форми поведінки, які відображають міжпредметні зв’язки і забезпечують великі можливості пристосування та перенесення навичок, — це:

а) інстинкти;

б) навички;

в) інтелектуальна поведінка;

г) вміння.

11. Сигнальна система, яка характеризується тим, що сигнальну функцію виконують предмети і явища зовнішнього світу, їхні властивості, які безпосередньо діють на рецептори. Вона є спільною для тварин і людей — це:

а) перша сигнальна система;

б) друга сигнальна система;

в) третя сигнальна система;

г) четверта сигнальна система.

12. Закономірні реакції організму на певні подразники, здійснювані за участю тих чи інших відділів центральної нервової системи, — це:

а) рефлекси;

б) уміння;

в) навички;

г) інтелектуальні дії.

13. Система тимчасових нервових зв’язків, утворених за участю мови як засобу спілкування людей — це:

а) перша сигнальна система;

б) друга сигнальна система;

в) третя сигнальна система;

г) четверта сигнальна система.

14. Властивість головного мозку, яка забезпечує здатність людини відображати дію предметів і явищ навколишнього світу, — це:

а) підсвідомість;

б) свідомість;

в) рефлекси;

г) психіка.

15. Подразливість як рівень розвитку психіки властива:

а) безхребетним;

б) членистоногим;

в) вищим тваринам;

г) найпростішим.

16. До характеристик психіки не належить:

а) активне відображення об’єктивного світу;

б) побудова суб’єктом картини об’єктивного світу;

в) властивість будь-якої живої матерії;

г) регуляція поведінки та діяльності.

17. Свідомість характерна для:

а) вищих тварин;

б) людини;

в) людини й вищих тварин;

г) усіх хребетних.

18. Носієм психіки у людини є:

а) головний мозок;

б) кора великих півкуль головного мозку;

в) периферична нервова система;

г) центральна й периферична нервова система.

19. Шимпанзе дістає принаду за допомогою палиці, яка на той час не

перебуває в її полі зору — це свідчить про наявність у тварин:

а) свідомості;

б) інтелектуальної поведінки;

в) інстинктивної поведінки;

г) випереджального відображення.

20. Здатність реагувати не лише на біологічно значущі, а й на

біологічно нейтральні фактори середовища є важливою характеристикою рівня розвитку психіки:

а) подразливість;

б) свідомість;

в) чутливість;

г) поведінка.

21. Критерієм появи зачатків психіки в живих організмів (за

О.М. Леонтьєвим) є:

а) здатність до пошукової поведінки;

б) наявність чутливості;

в) здатність гнучкого пристосування до середовища;

г) вміння програвати дії у внутрішньому плані.

22. Термін «умовний рефлекс» запропонований:

а) Ч. Дарвіном;

б) І.П. Павловим;

в) І.М. Сєченовим;

г) В.М. Бехтерєвим.