Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність» та проаналізуйте відомі вам концепції щодо співвідношення природного (біологічного) та соціального в людині.

2. Охарактеризуйте психологічну структуру особистості.

3. Що ви розумієте під активністю та спрямованістю особистості? Поясніть психологічний механізм активності особистості.

4. Охарактеризуйте типи саморегуляції особистості.

5. Розкрийте сутність розумового, трудового, морального, естетичного й фізичного виховання людини.

6. Назвіть відомі вам теорії особистості та визначте їхні концептуальні засади.

7. Опишіть природу й функції Ід, Его й Суперего — трьох основних особистісних структур. Яким чином взаємодія між цими

структурами зумовлює внутрішній конфлікт людини?

8. У чому полягає теорія психосексуального розвитку сформульована З. Фройдом?

9. Які відмінності в поглядах Е. Еріксона, Е. Фромма й К. Хорні щодо питань впливу подій раннього дитинства на формування структури особистості дорослого?

10. Яким чином теорія Е. Еріксона модифікує/розширює психоаналітичний підхід З. Фройда до особистості?

11. Які психосоціальні стадії та психосоціальні кризи, з погляду Е. Еріксона, охоплює життєвий цикл людини?

12. Який тип батьківських установок у теорії К. Хорні загрожує або підриває потребу дитини в безпеці? Чи вважаєте ви, що більшість сучасних батьків чуйно ставляться до потреби своїх дітей у безпеці?

13. У чому полягає ієрархічна теорія мотивації А. Маслоу? Назвіть причини того, що невелика кількість людей досягає самоактуалізації?