Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Психічний процес, який дозволяє відображати навколишню дійсність узагальнено, опосередковано та встановлювати зв’язки між предметами і явищами, — це:

а) пам’ять;

б) увага;

в) воля;

г) мислення.

2. Онтогенез мислення — це перехід:

а) від наочно-дійового через наочно-образне до словесно- логічного мислення;

б) від наочно-образного через словесно-логічне до наочно- дійового мислення;

в) від словесно-логічного через наочно-образне до наочно-дійового;

г) від наочно-логічного до образного.

3. Підставою поділу мислення на наочно-дійове, наочно-образне й словесно-логічне є:

а) провідний аналізатор;

б) предмет відображення;

в) форма існування матерії;

г) активність суб’єкта.

4. Уважається доведеним, що найбільш пізнім продуктом історичного розвитку є такий вид мислення:

а) наочно-дійове;

б) наочно-образне;

в) словесно-логічне;

г) інтуїтивне.

5. Безпосередній зв’язок мислення зі сприйняттям навколишньої дійсності є характерною рисою такого виду мислення, як:

а) наочно-дійове;

б) наочно-образне;

в) словесно-логічне;

г) індуктивне.

6. Визначте, про який вид мислення йдеться у даному фрагменті:

— Де Італія? — запитує Ліхонін.

— Ось вона. Чобіт, — відповіла Люба…

— Швеція й Норвегія?

— Це собака, яка стрибає з даху.

— Балтійське море?

— Вдова стоїть на колінах.

— Чорне море?

— Черевик.

— Іспанія.

— Товстун у кашкеті (Купрін О. І.):

а) наочно-дійове;

б) наочно-образне;

в) словесно-логічне;

г) теоретичне.

7. Щоб дістати бажану принаду, шимпанзе спочатку використовує маленьку й велику палиці, а потім підставляє ящик. Який вид мислення демонструє тварина:

а) наочно-образне;

б) наочно-дійове;

в) словесно-логічне;

г) інтуїтивне.

8. Дитині дошкільного віку демонструють дві пляшки, до половини заповнені водою. Потім одну пляшку перевертають догори дном. На питання, у якій пляшці води більше, дитина вказує на перевернуту, оскільки їй здається, що води в ній стало більше, ніж у першій. Про домінування якого виду мислення свідчить цей експеримент:

а) наочно-дійового;

б) наочно-образного;

в) теоретичного;

г) інтуїтивного.

9. Вид мислення, що опирається на безпосереднє сприйняття предметів, реальне перетворення в процесі дій із предметами, називається:

а) абстрактним;

б) наочно-образним;

в) словесно-логічним;

г) наочно-дійовим.

10. Вид мислення, пов’язаний із практичними діями над предметами, — це:

а) абстрактно-логічне мислення;

б) наочно-образне мислення;

в) предметно-дійове мислення;

г) практичне мислення.

11. Домінуючим у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку є такий вид мислення:

а) наочно-образне;

б) наочно-дійове;

в) дедуктивне;

г) абстрактно-логічне.

12. Наочно-дійове мислення пов’язане з оперуванням:

а) поняттями;

б) уявленнями;

в) предметами;

г) судженнями.

13. Наочно-образне мислення пов’язане з:

а) оперуванням поняттями;

б) рефлексією;

в) оперуванням судженнями;

г) оперуванням уявленнями.

14. Аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння — це операції такого пізнавального психічного процесу:

а) уяви;

б) уваги;

в) мислення;

г) сприймання.

15. Групування предметів за подібністю основних ознак, властивих усім предметам даного виду, визначається як:

а) узагальнення;

б) порівняння;

в) класифікація;

г) абстрагування.

16. Уявне об’єднання предметів, явищ за їх загальними й суттєвими ознаками відоме як:

а) аналіз;

б) синтез;

в) узагальнення;

г) класифікація.

17. Розумовий розподіл предметів і явищ на частини або властивості (форма, колір, смак) — це:

а) аналіз;

б) синтез;

в) порівняння;

г) узагальнення.

18. Мислительна операція, що полягає в розчленуванні об’єкта мислення як цілого на частини за допомогою внутрішніх або зовнішніх операцій — це:

а) абстрагування;

б) аналіз;

в) синтез;

г) узагальнення.

19. Зіставлення предметів і явищ, знаходження подібності та відмінності між ними — це:

а) синтез;

б) порівняння;

в) узагальнення;

г) аналіз.

20. Встановлення подібності й відмінності між предметами і явищами реального світу називається:

а) порівняння;

б) аналіз;

в) абстрагування;

г) конкретизація.

21. Який вид мислення представлений такими характеристиками: розгорнуте в часі; має чітко виражені етапи; усвідомлюється суб’єктом:

а) інтуїтивне;

б) аналітичне;

в) абстрактне;

г) синтетичне.

22. Прогностично-комбінаторний склад мислення характеризується:

а) здатністю до включення інформації на підсвідомому рівні;

б) здатністю до перебору варіантів певної ситуації, стратегій і тактик;

в) здатністю до передбачень про можливі наслідки на випадок невдачі;

г) здатністю до аналізу у стресовій ситуації.

23. До характеристики мислення належить:

а) узагальнення;

б) опосередкування;

в) зв’язок з вирішенням певної задачі;

г) узагальнення, опосередкування та зв’язок з вирішенням певної задачі.

24. Яка із перерахованих рис не є специфічною для творчого мислення:

а) надійність;

б) пластичність;

в) гнучкість;

г) оригінальність.

25. Здатність людини не підпадати під вплив чужих думок, об’єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища або факту, виявляти цінне та помилкове в них характеризує таку якість мислення, як:

а) гнучкість;

б) критичність;

в) широту;

г) креативність.

26. Якість мислення, яка визначає свободу вибору завдань та їх рішення, — це:

а) критичність і гнучкість;

б) симультантність і широта;

в) самостійність;

г) глибина.

27. Думка про загальні, найсуттєвіші ознаки предметів чи явищ дійсності, називається:

а) судженням;

б) поняттям;

в) умовисновком;

г) дедукцією.

28. Думка, у якій що-небудь стверджується або заперечується про предмет, — це:

а) поняття;

б) умовисновок;

в) судження;

г) силогізм.

29. Дедуктивне міркування називається:

а) обґрунтуванням;

б) умовисновком;

в) поняттям;

г) судженням.

30. Логічний перехід у процесі мислення від загального до часткового називається:

а) індукцією;

б) дедукцією;

в) поняттям;

г) судженням.

31. Умовисновок, у якому людина йде від загальних суджень до суджень часткових і поодиноких, називається:

а) аналогією;

б) індукцією;

в) дедукцією;

г) порівнянням.

32. Умовисновок, у якому людина йде від фактів до узагальнень, називається:

а) індукцією;

б) дедукцією;

в) синтезом;

г) аналогією.

33. Індивідуальна особливість мислення, яка характеризується часом, упродовж якого різні люди виконують одне й теж саме завдання, — це:

а) швидкість;

б) послідовність;

в) критичність;

г) самостійність.

34. Мислення поняттями шляхом розмірковувань — це:

а) наочно-образне;

б) предметно-дійове;

в) практичне;

г) словесно-логічне.

35. Поняття — це форма:

а) сприймання;

б) мислення;

в) пам’яті;

г) мовлення.

36. Уміння швидко змінювати свої дії при зміні ситуації, готовність швидко переключатися з одного способу розв’язання завдань на інший характеризують таку особливість мислення, як:

а) критичність;

б) швидкість;

в) широта;

г) гнучкість.

37. Судження — це форма:

а) пам’яті;

б) мислення;

в) мовлення;

г) сприймання.

38. Вид умовисновку, у якому здійснюється перехід від окремих випадків до загального положення, називається:

а) індуктивним;

б) дедуктивним;

в) індуктивно-дедуктивним;

г) абстрактним.

39. Сукупність розумових здібностей, які забезпечують успішність пізнавальної діяльності людини, називаються:

а) мислительними операціями;

б) інтелектом;

в) критичністю мислення;

г) креативністю мислення.

40. Теоретичне й практичне мислення розрізняють:

а) за типом завдань, що розв’язуються;

б) за характером узагальнень;

в) за активністю суб’єкта;

г) за провідним аналізатором.

41. Відносно стійка структура розумових здібностей — це:

а) мислення;

б) інсайт;

в) інтелект;

г) обдарованість.

42. Миттєве усвідомлення рішення деяких проблем — це:

а) мислення;

б) інтелект;

в) інсайт;

г) евристика.

43. На систематичний і всебічний розгляд питання або проблеми орієнтований такий стиль мислення, як:

а) реалістичний;

б) ідеалістичний;

в) прагматичний;

г) аналітичний.

44. В умінні проникати в сутність складних явищ, процесів виражається така якість мислення, як:

а) широта;

б) глибина;

в) самостійність;

г) гнучкість.

45. Теоретичне й емпіричне мислення розрізняють за:

а) провідним аналізатором;

б) характером узагальнень;

в) типом розв’язуваних завдань;

г) активністю суб’єкта.

46. Наочно-образне мислення яскраво проявляється у віці:

а) 2–3 років;

б) 4–6 років;

в) 7–8 років;

г) 9-10 років.

47. Несвідомий, як правило, акт моментального «охоплення» структури ситуації або завдання є мисленням:

а) дискурсивним;

б) теоретичним;

в) аналітичним;

г) інтуїтивним.

48. Метод пошуку, який зі значною ймовірністю дозволяє відбирати найбільш успішні способи розв’язання завдань, називається:

а) евристикою;

б) інсайтом;

в) проникливість;

г) «осяянням».

49. Узагальненість, абстрагованість, абстрактність є істотними характеристиками такого виду мислення, як:

а) наочно-образне;

б) наочно-дійове;

в) практичне;

г) абстрактно-логічне.

50. Широта мислення — це характеристика його:

а) виду;

б) рівня;

в) форми;

г) якості.